Hållbarhet – nu och i framtiden

Som ett familjeföretag är långsiktighet naturligt för Pågen – att vår verksamhet är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Vi vill fortsätta baka bröd i många generationer framöver och har en stor omsorg om våra gemensamma resurser och vår omvärld. Vi kallar det våra hjärtefrågor. 

Våra viktigaste områden

Pågens prioriteringar görs utifrån var vårt hållbarhetsarbete kan göra störst skillnad både nu och i framtiden. Det tycker vi är viktigare än att göra enskilda punktinsatser. Våra viktigaste hjärtefrågor är:

  • Att bidra till utvecklingen av ett livskraftigt och hållbart svenskt jordbruk genom att välja svenska råvaror med högt ställda krav och aktivt ta fram mer hållbara spannmålssorter.

  • Att i alla delar av brödkedjan arbeta för att minska matsvinnet. Vårt främsta bidrag är att erbjuda färskt bröd med lång hållbarhet.

  • Att ha ett långsiktigt kretsloppsarbete där vi återvinner restprodukter som trots allt uppstår.

Hållbart och cirkulärt system

Vår målsättning är att de material och råvaror vi använder ska vara hållbara och ha så liten påverkan på miljön som möjligt. Samtidigt strävar vi alltid mot att vara sparsamma och inte använda mer resurser än vår verksamhet kräver.

Vi har ett cirkulärt tänkande där vi hela tiden arbetar för att minimera mängden restprodukter som inte kan återanvändas eller återvinnas.

Resurseffektivitet

Vi arbetar kontinuerligt för att hålla nere mängden material vi förbrukar och ska inte förbruka mer än vad som är nödvändigt för att utveckla, baka och marknadsföra goda färska produkter. Oavsett vilka material och råvaror vi använder kräver de alltid resurser att tillverka och transportera, och att förbruka mindre sparar både miljö, tid och pengar.

Till exempel arbetar vi aktivt för att använda mindre plast i våra förpackningar och hålla nere energiförbrukningen i våra bagerier. 

Hållbara alternativ

Att välja hållbara råvaror står alltid i fokus för oss, inte minst eftersom produkternas klimatavtryck främst kommer härifrån. Vi prioriterar därför svenska ingredienser så långt det är möjligt och mjölet vi bakar med kommer från vår egen kvarn – svenskt spannmål som växer i närheten och som är bland det renaste inom EU.

Våra matbröd ger låga klimatavtryck och innehåller endast vegetabiliska råvaror. Vår egen surdeg är viktig för smak och kvalitet, men också för att det är ett hållbart alternativ. I bagerierna använder vi enbart förnybar energi och vårt byte från naturgas till biogas har kraftigt reducerat bageriernas del av brödens klimatavtryck.

Reducera svinn och avfall

En av livsmedelsbranschens viktigaste hållbarhetsfrågor är att motverka matsvinn. Mycket av matsvinnet uppstår i hemmen och därför har vi stort fokus på att erbjuda färska bröd med lång hållbarhet. Vi hjälper också till med inspiration och information för att motverka att ätbara bröd hamnar i soporna.

I såväl bageri som butik arbetar vi kontinuerligt för att minimera risken att det uppstår svinn. 

Återanvända och återvinna

Vi arbetar med färska livsmedel och en viss mängd restprodukter är oundvikligt. Därför är det viktigt att ha ett kretsloppstänkande och ta hand om svinnet på ett hållbart sätt. Ett bra exempel på detta är vår metod där vi, genom ett slutet system, återanvänder degrester i bakningen. 

Våra säljare tar tillbaka osålda bröd från butikerna på sin vanliga rutt. Tillsammans med svinn från bageriet återvinner vi allt till bioetanol eller djurfoder, och alla våra förpackningar är helt återvinningsbara.

Ett brett hållbarhetsarbete

Vi arbetar med hållbarhetsfrågorna genom hela brödkedjan – från val av råvaror och de resurser vi använder, via hur vi bakar och levererar färskt bröd, till hur vi tar hand om de rester som uppstår. I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om hur vi jobbar med våra hjärtefrågor och nedan sammanfattar vi dem i korthet.

Till Pågens hållbarhetsredovisning för 2018

Revisorns yttrande om hållbarhetsredovisningen

Så arbetar vi för att minska matsvinnet

Matsvinn mer än en etisk fråga

Att slänga mat som skulle kunna ätas innebär inte bara slöseri med våra gemensamma resurser utan också klimatpåverkan under hela livscykeln från odling till produktion och distribution – helt i onödan. För att få en uppfattning om matsvinnets miljöeffekter räcker det därför inte bara att mäta hur mycket det slängs i kilon. Man måste också ta hänsyn till matens klimatavtryck.

Svinnet är ofta ganska högt för färska livsmedel som bröd, frukt & grönt, kött och mejerivaror. Jämfört med många andra livsmedel har våra bröd väldigt låga klimatavtryck, framför allt eftersom de är växtbaserade och bakade på svenskt spannmål som mals i vår egen kvarn.

Vi har anslutit oss till Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest och åtar oss att arbeta för att till 2030 halvera matsvinnet i vår egen produktion samt bidra till minskat matsvinn i primärproduktions-, handels- och konsumentled.  Dessutom har vi stort fokus på hållbarhetsarbetet i vår verksamhet för att kunna erbjuda än mer klimatsmarta bröd.

Färska bröd med lång hållbarhet

Mycket av matsvinnet sker i hemmen och vi vill bidra till att mindre mat slängs i onödan. Vårt viktigaste bidrag är färska bröd med hög kvalitet och lång färskhet. Undersökningar visar nämligen att bröd framför allt slängs i hemmen pga att de möglar eller känns torra.

För att ge dig lång tid att hinna äta ditt bröd är det viktigt att bröden så snabbt som möjligt hamnar i brödhyllan. Det vi bakar på natten är på väg till din butik redan på morgonen.

Läs mer

Låga nivåer av svinn i bagerierna

I ett bageri är det oundvikligt med ett visst spill. Det kan vara kanter som tas bort eller bröd som råkat bli felbakade. Våra bagerier ligger på jämförelsevis låga svinnivåer redan idag (ca 2%) och vi arbetar för att minska dem ytterligare.

Vid bakningen av våra portionsbröd blir det degrester när de stansas eller skärs ut. Vi har utvecklat ett smart system där dessa degrester återanvänds och blir till ny deg i ett cirkulärt flöde på linjen.

Vi planerar bakningen så att vi bakar så långa serier som möjligt. Då minskar vi nämligen risken att skapa onödiga degrester och minskar även risken för felbak på grund av ugnsinställningen.

Färsk brödhylla i butik för minskat svinn

Nästan nio av tio brödköpare i Sverige vill ha färskt bröd, något som också är en självklarhet i många andra länder runt om i världen. Det tycker även vi är en självklarhet.

Ju färskare brödhyllan är desto mindre svinn blir det, både i hemmet och i butiken. I hemmet innebär ett färskt bröd att du som konsument får fler dagar på dig att äta brödet innan det blir torrt och behöver slängas. I butiken bidrar en färsk brödhylla till att färre bröd riskerar att bli osålda, eftersom sannolikheten att de köps minskar för varje dag som går efter bakdagen.

Därför är vårt viktigaste bidrag för att minska matsvinnet både i butik och i konsumentledet att leverera färska bröd med god hållbarhet. 

Som för andra färska matkategorier blir det dock ett visst svinn i butiken och vi arbetar hårt för att det ska bli så lite osålda bröd som möjligt. Till exempel mäts våra säljare på hur liten andel returbröd det blir från butik.

Vi ser till att ständigt förbättra planeringen av butiksleveranserna. Exempelvis efterfrågar konsumenterna olika typer av bröd olika veckodagar. Det är också viktigt att brödhyllan består av ett attraktivt sortiment och att varor som säljer dåligt tas bort ur sortimentet. För att minska svinnet gäller det alltså att hitta en balans mellan att konsumenterna ska kunna hitta sitt favoritbröd i hyllan, oavsett när man handlar, och att det blir så lite bröd över som möjligt.

De bröd som trots allt inte blir sålda tar våra säljare tillbaks när de levererar färskt bröd till butik - utan att några extra mil körs. Dessa blir en del av ett hållbart kretslopp och återvinns till 100%.

Bröd i kretslopp återvinns till 100%

Som producent av färska livsmedel är det extra viktigt att både arbeta för att minimera matsvinnet och även ha ett kretsloppstänk för återvinning – och det är något vi haft med oss under lång tid.

Gamla bröd som inte blir sålda i butik tar våra säljare tillbaks när de levererar färskt bröd. Utan att vi kör några extra mil. Tillsammans med bröd- och degrester från bagerierna återvinner vi 100%. En del av resterna blir djurfoder genom samarbete med lokala bönder. Återstående rester går till tillverkning av  bioetanol och blir förnybart bränsle. Vi donerar dessutom överblivna bröd till Stadsmission i Malmö och Göteborg.

Tack vare vårt kretslopp hamnar brödresterna i en mer hållbar återvinning än om det skulle slängas i handeln eller av hushållen. Här går nämligen fortfarande större delen av matavfallet till förbränning, eftersom det inte källsorterats.*

Vårt övergripande mål är ett cirkulärt system där alla brödrester tas om hand på ett så hållbart sätt som möjligt, det vill säga med så lite negativ miljöpåverkan som möjligt. Därför arbetar vi också långsiktigt för att hitta nya återvinningslösningar.

*) Källa: Naturvårdsverket

Andra viktiga hållbarhetsområden

Bröd bra för både klimat och hälsa

Maten vi äter står för en stor del av våra klimatutsläpp. Många vill välja mat som ger litet ekologiskt avtryck och ställer om sin kost, t.ex. äter man mindre kött. Då är bröd något av det bästa man kan äta, eftersom det är ett av våra mest klimatsmarta livsmedel.

En annan av världens stora utmaningar är att hindra de stora folkhälsosjukdomarna. Bröd innehåller flera av de näringsämnen vi behöver och många av dem även fullkorn, som är viktigt för att förebygga flera vanliga sjukdomar.

Växtbaserat

Få livsmedel har så låga klimatavtryck som bröd, som ligger ungefär på samma nivåer som pasta och baljväxter. Anledning till att bröd är ett så klimatsmart livsmedel är framför allt att det innehåller vegetabiliska råvaror. Det är i stort sett bara rotfrukter som har lägre klimatavtryck.

Svenska råvaror

Pågen bakar huvudsakligen på svenskt mjöl från vår egen kvarn, vilket bidrar starkt till brödens låga klimatavtryck. Spannmål är en gröda som ger mycket livsmedel per odlad yta och svenska odlingar tillhör de miljövänligaste i världen.

Dessutom kräver det liten åtgång av såväl energi som vatten att baka bröd och svinnet är litet i både kvarn och bageri. Transporterna, som man ofta tror står för en stor andel av klimatavtrycken, står endast för 6% brödens totala klimatpåverkan.

Bröd källa till många nyttigheter

Vill man äta klimatsmart är det bra att välja protein från växtriket. Våra bröd innehåller kring 10% protein och blir ett klimatsmart och näringsrikt mål tillsammans med goda pålägg. Att äta bröd varje måltid är ett enkelt sätt att fylla på med energi, kostfibrer, protein, vitaminer och mineraler.

Hälften av våra bröd innehåller mer än 25% fullkorn som har flera positiva hälsoaspekter och cirka en tredjedel av våra bröd är nyckelhålsmärkta, en märkning som är till för att hjälpa dig att göra hälsosamma matval och hitta de nyttigare alternativen.

Mer om våra klimatberäkningar i hållbarhetsredovisningen

Mer om bröd och hälsa

Höga krav på råvaror och ingredienser

Vi stödjer bäst utvecklingen av ett hållbart svenskt lantbruk genom att välja svenska råvaror så långt det är möjligt. 2018 valde vi, trots kraftigt reducerade skördar och höjda priser pga av torkan, att fortsätta prioritera svenskt mjöl och lyckades nå 97%.

Pågen arbetar också aktivt för att ta fram nya svenska spannmålssorter som är hållbara och har bättre bakegenskaper. T.ex. har våra egna testodlingar gjort det möjligt att lansera ett bröd bakat på skånskt fullkornsdurum. För oss är det även viktigt att ställa höga krav på de lantbrukare vi köper spannmål av och vi tillåter inte slamgödsling eller stråförkortat vete.

Egen surdeg

Intill vårt bageri i Malmö tillverkar vi vår egen surdeg. Det ger oss möjlighet att kontrollera både kvalitet och kvantitet på ett effektivt sätt och även undvika onödigt svinn. Ur ett hållbarhetsperspektiv bidrar det även till färre transporter. 

Utvalda leverantörer

Pågen har valt att ha ett nära och långsiktigt samarbete med ett fåtal utvalda leverantörer som lever upp till våra villkor. Det är en förutsättning att de råvaror vi använder ska ha producerats på ett hållbart sätt och det kan vi följa upp genom en nära dialog men också genom återkommande kontroller. När vi tar fram nya produkter gör vi samtidigt noga utvärderingar av nya ingredienser och deras ursprung.

Vi använder inga konserveringsmedel i matbröd, inga genmodifierade ingredienser och har en restriktiv användning av tillsatser.

I ett fåtal produkter i vårt söta sortiment (skorpor, kanelgifflar och muffins) använder vi en blandning av rapsolja och RSPO-certifierad segregerad palmolja. Palmoljan används för dess särskilda bakegenskaper som i nuläget inte går att ersätta utan att påverka produktens smak, hållbarhet och konsistens avsevärt. Vi driver projekt för att utvärdera möjligheten att fasa ut palmoljan. När vi analyserar alternativa lösningar och leverantörer, gör vi det ur ett helhetsperspektiv för att säkerställa att de verkligen är mer hållbara ur flera aspekter så som miljö, hälsa och socialt.

Den enda äggprodukt vi använder är äggpulver i våra Gifflar och Vanillas och vi har beslutat att från och med november 2019 endast baka med äggpulver från frigående höns.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning

Läs mer om svenskt mjöl från egen kvarn

Återvinningsbara förpackningar

Ju längre hållbarhet ett bröd har, desto mindre risk att det slängs i hemmen. Brödpåsen fyller en viktig funktion genom att skydda brödet så att det håller länge, inte blir dåligt och därmed skapar onödigt matsvinn.

Alla förpackningar vi använder är helt återvinningsbara för att kunna vara en del av ett cirkulärt flöde. Av våra produkters miljöbelastning står påsen endast för 2-5% av klimatavtrycket.

Självklart arbetar vi aktivt för att hitta förpackningslösningar med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi utvärderar alltid nya lösningar ur ett helhetsperspektiv och ur flera hållbarhetsaspekter, bl.a.:

  • Kvaliteten, så att materialet inte försämrar tiden bröden håller och skapar ökat matsvinn.
  • Vilket som är råmaterialets miljöbelastning, att det energieffektivt och hållbart producerat och även hållbart vad gäller sociala och etiska frågor.
  • Vad som händer efter att påsen fyllt sin funktion. Att den bryts ned eller blir en del av ett cirkulärt flöde genom återvinning.

 

Återvinning

Oavsett vilken plast man använder är det viktigt att den kan återvinnas eftersom det i nuläget inte finns några plastalternativ som är helt nedbrytbara. Alla Pågens brödpåsar är redan återvinningsbara idag. En del av påsarna återvinns till nytt material, medan resten går till energiåtervinning.

Framöver kommer förhoppningsvis allt fler att kunna materialåtervinnas. Vi kommer säkerligen i framtiden också att se brödpåsar av återvunnen plast, men idag medger inte europeisk lagstiftning att återvunnen plast får användas i direktkontakt med livsmedel. Anledningen är att återvinningsprocessen inte är sluten och kontrollerad, och det finns risk att skadliga, ej tillåtna ämnen kommer med i den återvunna plasten.

Minskad förbrukning

Vårt mål är att kontinuerligt minska användningen av plast. De senaste åren har vi bland annat optimerat våra påsars hållfasthet, format och tjocklek, t.ex. genom att minska ”tofsen” på brödpåsarna och gå över till tunnare material i den sträckfilm vi använder runt pallar vid lastning. Detta arbete fortsätter vi framöver och för 2019 är vårt hållbarhetsmål att minska plastanvändningen med 10% per brödpåse.

Förnybara och nedbrytbara biomaterial

Vi utvärderar kontinuerligt nya förpackningsmaterial och vårt mål är att använda förnybart och nedbrytbart biomaterial. Fossilfri plast kan t.ex. tillverkas av sockerrör eller majs som ger ett mindre klimatavtryck.

Vi anser att de alternativ som finns tillgängliga idag inte är tillräckligt utvecklade och hållbara ur ett helhetsperspektiv – de befintliga förnybara biomaterialen innehåller nämligen en viss mängd traditionell plast, vilket gör att de inte kan brytas ned utan att samtidigt skapa mikroplaster i naturen.

Inte heller den plast som ibland kallas nedbrytbar är ännu tillräckligt utvecklad för att helt kunna brytas ned vid normala temperaturer i naturen.

Pågen deltar aktivt i utvecklingsarbetet kring nya förpackningslösningar och vi har anslutit oss till DLF:s plastinitiativ 2022, med målet att medlemsföretagens plastförpackningar ska gå att materialutnyttjas senast 2022.

Hållbarhetsarbete i bagerierna

Vi har alltid livsmedelssäkerheten i fokus och våra produkters kvalitet kontrolleras kontinuerligt – när degen är klar, efter bakning i ugn och under paketering. Våra båda bagerier är certifierade enligt FSSC2200 och har mycket höga hygienkrav, vilket i sin tur bidrar till att våra produkter håller länge och minskar risken att de slängs.

ENERGIFÖRBRUKNING

100% av den el vi köper är från förnybar energikälla (vattenkraft) och 100% av gasen är förnybar (biogas). Genom att byta från naturgas till biogas har bageriernas bidrag till produkternas klimatavtryck minskat från 13 till 1%.

Under de senaste åren har vi gjort ett antal insatser för att använda mindre energi i bagerierna. Till exempel återvinner vi värme från ugnar och har förbättrat lösningar för kyla och belysning. Effekten har blivit 15 % lägre energiförbrukning per producerad konsumentförpackning sedan 2013.

NÄRMILJÖ

Vi menar att livsmedelsproduktion där människor bor ska kunna vara något naturligt. Därför arbetar vi kontinuerligt för att minska buller och har rutiner för att minimera utsläpp till vatten och luft. Pågen arbetar också aktivt i olika projekt för att skapa hållbara lösningar som gör att vi alla kan samverka i omgivningen.

Mer om hur bagerierna arbetar för minskat svinn

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning

Effektiva leveranser

Av ett bröds totala klimatbelastning så står transporterna för en ganska liten del, cirka 6%, men självklart strävar vi efter att hantera transporterna så klimatsmart som möjligt t.ex. genom att se till att minsta antalet mil körs.

Vi arbetar för att öka användningen av förnybart bränsle och har anslutit oss till Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest och åtagit oss att arbeta för att till 2030 ha fossilfria drivmedel till våra transporter. Tillgången till förnybara och hållbara alternativ är begränsad och därför arbetar vi parallellt med nya lösningar inom biogas, el och vätgas.

Löpande byter vi ut våra bilar till nyare, mer bränslesnåla bilar eller mindre och effektivare lastbilar, och våra säljare utbildas regelbundet i sparsamt körsätt och i effektiv planering av lastning av bilar.

Vår modell med returbröd görs utan att några extra transportmil körs, eftersom våra säljare är i butik varje dag och kan ta med sig brödet tillbaka på sin vanliga runda hem.

Pågen har ett samarbete med Sveriges Åkeriföretag gällande Fair Transport för samtliga inköpta inrikestransporter samt transporter till Danmark och Norge. Fair Transport är ett initiativ som innebär att lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

Till vår största marknad för skorpor, Frankrike, används tågtransporter. Skorporna har längre hållbarhet och lämpar sig väl för transport med tåg.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning

God arbetsmiljö

En god arbetsmiljö där våra medarbetare mår bra är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta baka bröd långt in i framtiden. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och frågorna är en självklar och naturlig del av verksamheten. Modellen betyder att vi löpande undersöker vår arbetsmiljö, bedömer risker, åtgärdar och följer upp.

Våra gemensamma värderingar är grunden i allt vi gör och vi arbetar med engagemang, mod, ansvar och gemenskap. Vi accepterar inga former av diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier, och mångfaldsaspekten vägs alltid in vid rekryteringar jämte verksamhetens behov av kompetens.

För att må bra är det även viktigt att röra på sig och göra saker tillsammans. Vi jobbar därför proaktivt med olika hälsofrämjande insatser och har ett generöst friskvårdsprogram för medarbetarna.

Läs mer om våra värderingar

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning

Pågen använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies.