Integritetspolicy

Vi på Pågen värnar om integriteten hos dem vi i olika sammanhang är i kontakt med och eftersträvar alltid att man ska känna sig trygg i att, vid behov, lämna personuppgifter till oss.

Det ska alltid vara tydligt varför vi samlar in en viss personuppgift. Vår hantering av personuppgifter sker i enlighet med rättsnormer på området. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) beaktas särskilt vid behandling av personuppgifter. Läs mer om den här.

Vi samlar inte in mer uppgifter än vad vi absolut behöver och sparar inget längre än vad som krävs för ändamålets genomförande. Våra processer och system ska under tiden personuppgifterna behandlas garantera att det sker på ett säkert och korrekt sätt.

Nedan följer ytterligare information om behandling av personuppgifter samt Pågens åtaganden vid tillfällen då vi kommer i kontakt med personuppgifter.

Personuppgift
Med personuppgift avses all information och upplysning som kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Behandling av personuppgifter
”Behandling” är ett omfattande begrepp och definieras närmre i Integritetsskyddsmyndigheten. Begreppet är ett samlingsbegrepp för alla typer av åtgärder som rör personuppgifter. Några exempel är inhämtning, lagring, hantering, överföring, bearbetning, justering, tillgång, radering och insamling av personuppgifter.

Dina rättigheter

Vid kontakt med Pågen ska du känna dig trygg i att dina grundläggande rättigheter kring behandling av dina personuppgifter uppfylls. Därför har du rätt till följande:

Rätten till information

 • Du har rätt att få information om när, var och hur dina eventuella personuppgifter behandlas. Du har vidare rätt till att informeras om behandlingens ändamål och vilken typ av personuppgifter det rör sig om.

Rätten till rättelse

 • Du har alltid rätt till att vända dig till oss och be att få felaktiga och ofullständiga
  uppgifter rättade.

Rätten till radering

 • Du har även rätt att vända dig till oss för att få dina personuppgifter raderade.

Rätten till begränsning av behandling

 • Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften

Rätten att göra invändningar

 • Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter genom att inge anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten – se mer härom på www.imy.se

I vilka sammanhang och varför behandlar Pågen personuppgifter?

I samband med ditt besök på vår webbplats kan i huvudsak följande behandlingar av personuppgifter förekomma:

Konsumentforum
För att kunna ta emot och svara på frågor om Pågen och våra produkter kan Pågen komma att registrera personuppgifter. I samband med det inhämtas ett samtycke.

Personuppgifter vi samlar in är:

 • Angivet förnamn
 • E-post och/eller telefonnummer

60 dagar efter att ärendet är avslutat kommer Pågen att ta bort de personuppgifter som registrerades i det aktuella ärendet.

Den lagliga grunden för ovan angivna behandling av personuppgifter är ditt givna samtycke, samt vårt berättigade intresse i att administrera, hantera och svara på dina förfrågningar och därigenom utreda eventuella oklarheter.

Reklamationer
Vid reklamationsärenden måste Pågen samla in vissa personuppgifter för att administrera ärendet samt hålla kontakt med den som har reklamerat.

Personuppgifter vi samlar in är:

 • Namn- och efternamn
 • Adress och postnummer
 • E-postadress och/eller, vid behov, telefonnummer
 • Omständigheterna kring köpet av produkten
 • Bankuppgifter (vid behov)
 • Personnummer (vid behov)

Tjugofyra månader efter det att ärendet är avslutat kommer vi att ta bort alla personuppgifter som har registrerats under ärendets behandling. Inga uppgifter sparas längre än vad som krävs för att hantera reklamationsärendet.

Den lagliga grunden för ovan angivna behandling av personuppgifter är vårt berättigade intresse i att genomföra och hantera din reklamation på ett korrekt och effektivt sätt, samt ditt givna samtycke.

Tävlingar
Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de personuppgifter du lämnar i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen.

I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på www.pagen.se/kampanjer.

Personuppgifter vi samlar in är:

 • Namn- och efternamn
 • Adress
 • E-postadress och telefonnummer
 • Ditt tävlingsbidrag
 • Personnummer (vid behov)

Om vinstens värde överstiger (för närvarande) 1300 kronor ska skatt betalas för vinsten och Pågen behöver då vinnarens personnummer för att kunna underrätta Skatteverket

Cirka månad efter att tävlingen är avslutad och vi inte längre behöver personuppgifterna för att administrera tävlingen kommer vi att radera allt material som innehåller personuppgifter.

Den lagliga grunden för ovan angivna behandling av personuppgifter är vårt berättigade intresse av att genomföra och hantera tävlingen och, ditt samtycke. I de fall då vinsten överstiger 1300 kronor föreligger det en rättslig förpliktelse för Pågen att samla in vissa av uppgifterna (personnummer).

Rekrytering
För att kunna hantera en ansökan till tjänst hos Pågen kommer en del personuppgifter att krävas för att kunna utvärdera din ansökan. Vid inlämning av ansökan om anställning kommer ditt samtycke att inhämtas.

Personuppgifter vi samlar in är:

 • Namn- och efternamn
 • E-postadress och telefonnummer
 • Födelseår eller personnummer
 • Adress, postnummer och stad
 • Information som uppges i ditt CV
 • Information som uppges i ditt personliga brev

Ovan nämnda personuppgifter hanteras under ansökningstiden och kommer att tas bort 24 månader efter att tjänsten är tillsatt.

Den lagliga grunden för ovan angivna behandling av personuppgifter är ditt samtycke som begärs in vid ansökan samt vårt berättigade intresse i att genomföra tillsätta tjänsten.

Besök på hemsidan
När du besöker vår hemsida registreras vissa uppgifter om dig. Dessa är till för att vi ska skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig.

Personuppgifter vi samlar in är:

 • Åtkomstdatum
 • Åtkomsttid
 • Var på hemsidan du varit

Denna statistik tas bort enligt gällande rutiner, dock inom högst tre månader. Pågen anonymiserar IP-adresser.

Den lagliga grunden för ovan angivna behandling av personuppgifter är vårt berättigade intresse i att tillhandahålla våra kunder en bra hemsida.

Delar Pågen dina personuppgifter med någon annan?

Pågen säljer respektive vidarebefordrar aldrig personuppgifter till någon annan.

Pågen har dock valt att lägga ut vissa tjänster hos externa parter som behandlar personuppgifter för Pågens räkning. I dessa fall finns ett så kallat biträdesavtal med denna part för att säkerställa att personuppgifterna hanteras korrekt och enligt gällande regelverk.

Om Pågen har valt att låta tredje part behandla personuppgifter för Pågens räkning sker detta alltid inom EU.

Ägare och personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via denna webbplats eller andra kanaler i Pågens verksamhet är:

Pågen AB, Box 8143, 200 41 Malmö, Org. Nr. 556078-6708

Kontakt

Om du har några frågor kring eller synpunkter på Pågens hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på:

Pågen AB, Box 8143, 200 41 Malmö

Tel. 040-32 36 00

E-post personuppgifter@pagen.se