Pågens funktion för

visselblåsning

Pågens värderingar genomsyrar vårt sätt att arbeta och präglar vår företagskultur. Det sammanfattas i "Vi bakar med kärlek", vilket innebär att vi alla har ett särskilt ansvar att genomföra vårt dagliga arbete med omtanke om både konsumenter, kunder, medarbetare och vår omvärld.

Pågens verksamhet präglas också av transparens och öppenhet, där vi tar ansvar för våra handlingar och att minimera och hantera risker som uppstår i vår värdekedja på lämpligt sätt. För att missförhållanden och risker i vår verksamhet ska upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt, har Pågen en funktion för att hantera visselblåsning.

Uppmaning om visselblåsning
Pågens funktion för visselblåsning innebär att medarbetare eller annan person som har en arbetsrelaterad relation och därmed insyn i vårt företag, kan rapportera misstankar om potentiella eller faktiska missförhållanden. Såsom att vi bryter mot Pågens värderingar, interna policys och riktlinjer eller gällande lagstiftning. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men all visselblåsning ska göras i god tro. 

Vi uppmanar dig – medarbetare, kunder och leverantörer med flera, att hjälpa oss att snabbt avslöja och avhjälpa missförhållanden i vår verksamhet.

Vad kan du rapportera? 
Se nedan exempel på missförhållanden du kan rapportera och visselblåsa om:  

 • Mutor, korruption och finansiella oegentligheter, som till exempel bokföringsbrott, brott mot konkurrensregler, penningtvätt, bedrägerier, förskingring, skattefusk och intressekonflikter

 • Brott som rör hälsa och säkerhet, som till exempel stora brister i arbetsmiljö, allvarlig diskriminering och trakasserier som strider mot lag, brott mot mänskliga rättigheter samt produktsäkerhetsbrister

 • Miljöbrott, som till exempel olaglig hantering av farligt avfall

 • Integritetsbrott, som till exempel felaktig användning av personuppgifter

 • Maktmissbruk eller missbruk av tjänsteställning i något otillåtet eller dolt syfte

Vår rutin för visselblåsning omfattar endast rapportering av arbetsrelaterade frågor eller oegentligheter enligt ovan, men ej sådant som rör enskilda tvister. Vid arbetsmiljöfrågor eller missnöje rörande arbetsplatsen bör du som medarbetare i första hand vända dig till din närmaste ledare, ditt skyddsombud eller HR.

För klagomål, frågor, synpunkter eller reklamationer gällande våra produkter, vänligen kontakta vårt Konsumentforum.

Hur rapportera du och skickar in en visselblåsning?
Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Du kan visselblåsa på två sätt;

 1. Du kan anmäla genom att skicka in din visselblåsning (anonymt) via vår portal:

  • Här skickar du in anmälan rörande Pågens säljorganisation.

  • Här skickar du in anmälan rörande Pågen.

 2. Du kan anmäla genom att maila din visselblåsning (öppet) till; visselblas@pagen.se

Hur hanteras din rapport? 

 • Alla rapporterade misstankar hanteras strikt konfidentiellt. Utredningen hanteras med största varsamhet där vi tar hänsyn till din integritet. Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier.

 • På Pågen nyttjar vi en extern tjänst för hantering av visselblåsning. Endast en mindre grupp från Pågen AB och Pågen Färskbröd ingår i den nödvändiga interna hanteringen, vilka därmed har åtkomst till rapporter och meddelanden som inkommit. Vid behov kan personer som tillför expertis inkluderas i utredningen. Dessa personer får enbart tillgång till relevant data och förbinder sig till sekretess. 

 • Alla personuppgifter är skyddade, anonymiseras och raderas i enlighet med bestämmelser och interna föreskrifter när ärendet är färdigbehandlat och avslutat. I de fall du önskar, har du rätt att begära och erhålla en fullständig förteckning över information som finns sparad om ditt ärende. Rättigheterna för de personer som nämns i en rapport omfattas av lagligt skydd för personuppgifter och de kan begära att Pågen korrigerar eventuellt felaktig eller ofullständig information. 

Gällande lag
Här finner du en länk till Visselblåsarlagen (Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar missförhållanden).