Hållbarhet – nu och i framtiden

Som ett familjeföretag är långsiktighet naturligt för Pågen – att vår verksamhet är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Vi vill fortsätta baka bröd i många generationer framöver och har en stor omsorg om våra gemensamma resurser och vår omvärld. Vi kallar det våra hjärtefrågor. 

Våra viktigaste områden

Pågens prioriteringar görs utifrån var vårt hållbarhetsarbete kan göra störst skillnad både nu och i framtiden. Det tycker vi är viktigare än att göra enskilda punktinsatser. Våra viktigaste hjärtefrågor är:

  • Att bidra till utvecklingen av ett hållbart svenskt jordbruk. Det gör vi bland annat genom att välja svenskt mjöl med högt ställda krav och aktivt vara med och ta fram mer hållbara spannmålssorter.

  • Att ha ett långsiktigt kretsloppsarbete där så mycket som möjligt av restprodukterna tas tillvara. I vårt fall handlar det först och främst om att motverka matsvinn i alla delar av brödkedjan.

Ett brett hållbarhetsarbete

Vi arbetar med hållbarhetsfrågorna genom hela brödkedjan – från val av råvaror och de resurser vi använder, via hur vi bakar och levererar färskt bröd, till hur vi tar hand om de rester som uppstår. I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om hur vi jobbar med våra hjärtefrågor och nedan sammanfattar vi dem i korthet.


Till Pågens hållbarhetsredovisning för 2018

Våra andra viktiga hållbarhetsområden i korthet

Klimatsmarta och hälsosamma produkter

Bröd är ett av våra mest klimatsmarta livsmedel och deras klimatavtryck ligger ungefär på samma nivå som baljväxter och flera växtbaserade livsmedel. Samtidigt är detta något som få känner till. Visste du t.ex. att en smörgåsmåltid ur klimatsynpunkt i flera fall är ett bättre val än tallriksmåltider med jämförbara närings- och energiinnehåll.

Det mesta av av brödens klimatpåverkan kommer från det vi bakar med; mjöl och övriga ingredienser. Transporter, som man ofta tror står för en stor andel, ligger endast på 6 % av klimatavtrycket. Vår största möjlighet att minska brödens klimatavtryck är därför att arbeta tillsammans med våra leverantörer för att hitta klimatbesparande åtgärder - vilket också är ett av våra prioriterade områden.

Källa: Brödinstitutet, 2017 och RISE, 2017

Bröd bra för hälsan

Att äta bröd varje måltid är ett enkelt sätt att fylla på med energi, kostfibrer, protein, vitaminer och mineraler. Flera av våra bröd innehåller fullkorn som har flera positiva hälsoaspekter och cirka 30 % av våra bröd är nyckelhålsmärkta, en märkning som är till för att hjälpa dig att göra hälsosamma matval och hitta de nyttigare alternativen.

Vi tycker det är viktigt att du som konsument kan göra medvetna val utifrån dina egna behov och preferenser, och därför har alla våra förpackningar en tydlig innehållsmärkning.

Läs mer om bröd och hälsa

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning

Hållbarhet i butiker och i hemmen

Både vi, handeln och många kunder önskar färska hållbara produkter som i så stor utsträckning som möjligt är svenska och produceras på ett sätt som minimerar påverkan på miljön. Tillsammans har vi också ett intresse av och ett ansvar för att minska andelen livsmedel som slängs.

Kretslopp med returbröd från butik

Det bröd som inte blir sålt i butikerna tar våra säljare tillbaka. Merparten går till återvinning i vårt jästeri och resten blir djurfoder eller bioetanol. I jästeriet omvandlas returbröden, tillsammans med rester från bagerierna, till jäst som sedan används när vi bakar nya bröd. Vi arbetar aktivt för att minimera andelen returbröd, bland annat genom att ständigt förbättra leveransplaneringen och ha ett attraktivt sortiment i brödhyllan.

Matsvinn i hushållen

Vi vill bidra till att mindre mat slängs i hemmen. Vi bakar ju bröd för att det ska ätas, inte slängas. Genom att vi har mycket höga hygienkrav i våra bagerier minimerar vi risken för bakterier som gör att bröden möglar. Därför kan vi erbjuda bröd som håller länge hemma hos dig - utan att tillsätta konserveringsmedel.

I och med att våra bröd inte varit frysta på väg till butiken kan de med fördel läggas i frysen där hemma, så att du kan ta fram just så många skivor ni ska äta åt gången.

Vi vill gärna hjälpa till att öka medvetenheten kring att bröd ofta håller längre än man tror och hur bäst-före-märkningen ska tolkas. Läs gärna mer om detta under Bröd och bakning där vi också ger tips på hur gammalt bröd kan användas i matlagningen istället för att slängas.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning

Läs mer om vårt kretslopp där returbröd blir jäst

Höga krav på råvaror och ingredienser

Vi stödjer bäst utvecklingen av ett hållbart svenskt lantbruk genom att välja svenska råvaror så långt det är möjligt, men också genom att själva arbeta för att ta fram nya svenska hållbara spannmålssorter. För oss är det även viktigt att ställa höga krav på de lantbrukare vi köper spannmål av och vi tillåter t.ex. inte slamgödsling eller stråförkortat vete.

Pågen har valt att ha ett nära och långsiktigt samarbete med ett fåtal utvalda leverantörer som lever upp till våra villkor. Det är en förutsättning att de råvaror vi använder ska ha producerats på ett hållbart sätt och det kan vi följa upp genom en nära dialog men också genom återkommande kontroller. När vi tar fram nya produkter gör vi samtidigt noga utvärderingar av nya ingredienser och deras ursprung.

Vi använder inga konserveringsmedel i matbröd, inga genmodifierade ingredienser och har en restriktiv användning av tillsatser. I de fåtal fall vi använder palmolja i fikabröden pga smak, hållbarhet och konsistens, väljer vi endast hållbar palmolja (certifierad segregerad) i enlighet med WWF:s rekommendationer. Pågen har endast ett fåtal produkter som innehåller ägg. Under 2019 kommer vi fasa ut burägg och gå över till ägg från frigående hönor.

Vi utvärderar hela tiden våra förpackningslösningar och har en långsiktig målsättning att använda förnybara och nedbrytbara material. Alla våra förpackningar är återvinningsbara.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning

Läs mer om svenskt mjöl från egen kvarn

Hållbarhetsarbete i bagerierna

Vi har alltid livsmedelssäkerheten i fokus och våra produkters kvalitet kontrolleras kontinuerligt – när degen är klar, efter bakning i ugn och under paketering. Våra båda bagerier är certifierade enligt FSSC2200 och har mycket höga hygienkrav, vilket i sin tur bidrar till att våra produkter håller länge och minskar risken att de slängs.

ENERGIFÖRBRUKNING

Den el vi använder kommer från förnybar energikälla. Under de senaste åren har vi gjort ett antal insatser för att använda mindre energi i bagerierna. Till exempel återvinner vi värme från ugnar och har förbättrat lösningar för kyla och belysning. Effekten har blivit 12 % lägre energiförbrukning per producerad konsumentförpackning.

KASSATIONER OCH AVFALL

Vi stävar efter att återvinna så mycket som möjligt av det avfall som uppkommer. I ett bageri är ett visst spill oundvikligt i bagerierna t.ex. kanter som tas bort eller bröd som blivit felbakade. Spillet går till vårt eget jästeri där brödresterna omvandlas till jäst som vi använder för att baka nya bröd. De rester vi inte kan ta hand om i jästeriet blir djurfoder eller bioetanol.

NÄRMILJÖ

Vi menar att livsmedelsproduktion där människor bor ska kunna vara något naturligt. Därför arbetar vi kontinuerligt för att minska buller och har rutiner för att minimera utsläpp till vatten och luft. Pågen arbetar också aktivt i olika projekt för att skapa hållbara lösningar som gör att vi alla kan samverka i omgivningen.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning

Effektiva leveranser

Av ett bröds totala klimatbelastning så står transporterna för en ganska liten del, cirka 6 procent. Trots det strävar vi efter att hantera transporterna så klimatsmart som möjligt, t.ex. genom att se till att minsta antalet mil körs. Vi byter löpande ut våra bilar till miljövänligare och mer bränslesnåla alternativ och ökar användningen av förnybart bränsle. Säljarna utbildas regelbundet i sparsamt körsätt och i effektiv planering av lastning av bilar.

Vår modell med returbröd görs utan att några extra transportmil körs, eftersom våra säljare är i butik varje dag och kan ta med sig brödet tillbaka på sin vanliga runda hem. 

Pågen har också utökat samarbetet med Sveriges Åkeriföretag gällande Fair Transport för alla inköpta inrikestransporter och transporter till Danmark och Norge. Fair Transport är ett initiativ som innebär att lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning

God arbetsmiljö

En god arbetsmiljö där våra medarbetare mår bra är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta baka bröd långt in i framtiden. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och frågorna är en självklar och naturlig del av verksamheten. Modellen betyder att vi löpande undersöker vår arbetsmiljö, bedömer risker, åtgärdar och följer upp.

Våra gemensamma värderingar är grunden i allt vi gör och vi arbetar med engagemang, mod, ansvar och gemenskap. Vi accepterar inga former av diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier, och mångfaldsaspekten vägs alltid in vid rekryteringar jämte verksamhetens behov av kompetens.

För att må bra är det även viktigt att röra på sig och göra saker tillsammans. Vi jobbar därför proaktivt med olika hälsofrämjande insatser och har ett generöst friskvårdsprogram för medarbetarna.

Läs mer om våra värderingar

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning

Pågen använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies.