Framtidsplaner för Pågen i Göteborg

Hej! Den här sidan vänder sig till dig som bor eller jobbar i närheten av Pågens bageri och kvarn i Göteborg. Kanske har du uppmärksammat att vi har planer för att söka tillstånd att baka ännu mer, och är nyfiken på vad som händer.

På Pågen bakar vi färskt, gott bröd till många människor. Nu planerar vi för att kunna baka ännu mer i vårt bageri och mala mer mjöl i vår kvarn på Olof Asklunds gata i Göteborgs Stad.

När vi bakar går det till på ungefär samma sätt som när du bakar hemma hos dig. Allt är bara mycket större hos oss, vilket har en viss påverkan på vårt närområde.

Idag får vi baka upp till 75 000 ton bröd och kakor per år och mala upp till 65 000 ton spannmål till mjöl. Vi planerar att söka tillstånd enligt miljöbalken för att få baka och mala sammanlagt 150 000 ton med hjälp av två nya linjer som är planerade att byggas i befintliga lokaler. På sikt kommer vi även att behöva bygga ut råvarulager och mottagningstankar. Ingen ny mark kommer att behöva användas, utan eventuella nya byggnader kommer att placeras på ytor där det idag finns andra byggnader eller asfalt.

Dagens produktion i bageriet och kvarnen uppgår till storleksordningen 110 000 ton livsmedelsprodukter.

I dagsläget planeras inga större förändringar av kvarnens utrustning eller kapacitet, men det kan bli aktuellt i framtiden att bygga ytterligare spannmålssilos.

Miljöpåverkan

Även om vi är noga med att driva vår verksamhet på ett sätt som ger så lite påverkan på miljön som möjligt, så påverkas miljön runt bageriet, precis som runt alla andra verksamheter. Till exempel doftar det ibland nybakat bröd, vilket i normalfallet inte brukar vara störande.

Den huvudsakliga miljöpåverkan från ett bageri utgörs av utsläpp av stoft, etanol och förbränningsgaser (från användning av naturgas i ugnar och pannor), utsläpp av processavloppsvatten till kommunens reningsverk samt buller och trafik.

För att minimera utsläpp av till exempel mjölstoft renar vi utgående luft från silos och maskiner.

Även om den planerade utökningen av verksamheten kan innebära att trafiken till och från anläggningen ökar jobbar vi hela tiden för att optimera våra transporter, därför tror vi att vi har goda möjligheter att minimera utökningen av tung transport även om vi i framtiden kommer att baka mer.

Redan idag förekommer visst buller runt bageriet och kvarnen. Till exempel från fläktar, lossning av råvaror och trafik till och från anläggningen. Vår bedömning är att bullernivåerna inte kommer att påverkas så mycket även om vi bakar mer, men en bullerberäkning som visar ljudnivåerna i omgivningen kommer att bifogas ansökan. 

Om du vill ha mer information eller vill lämna synpunkter är du välkommen att kontakta Anna Säfström, tel 040-6728111, e-post: anna.safstrom@pagen.se. Dina synpunkter bör vara oss tillhanda senast den 8 februari 2017.

En miljökonsekvensbeskrivning samt alla synpunkter vi får kommer att tas med i ansökningshandlingarna.

Pågen använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies.